Новини

Към Европейско пространство на уменията и квалификациите

Увеличаването на въздействието на европейските инструменти за прозрачност, чрез засилване на сътрудничеството между мрежите в Австрия.

 

Всеки един от инструментите за прозрачност има своя собствена цел и принос за постигане на поставените цели: подобряване на качеството на (професионално) образование и насърчаване на мобилността. Но за реализиране на пълния им потенциал, трябва да се осъществи по-тясно взаимодействие между отделните инструменти. Планираното развитие на Европейска зона на уменията и квалификациите (ЕЗУК) засили нуждата от сътрудничество между инициативите. Целите на ЕЗУК включват гарантиране на съгласуването на инструменти и политики, както и по-нататъшно прилагане на резултатите от обучението и осигуряване на по-голяма яснота на правилата и процедурите за признаване на умения и квалификации за по-нататъшно учене.

 

През последните няколко години Националния Европас Център в Австрия непрекъснато развива и разширява силните партньорства и съвместните инициативи с Еврогайдънс, Национална квалификационна рамка, Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET), Европейските услуги по заетостта (EURES) и Euraxess. Когато има възможност Европас Австрия взима участие в конференции и семинари, организирани от някоя от другите мрежи, а също така често организира лекции и работилници за групи по интереси в сътрудничество с най-малко една от другите мрежи. Един от най-важните пропуски, който трябва да бъдат преодолян, според мрежите в Австрия, е една от целите на ЕЗУК, а именно да се осигури на учащите и работещите единна точка за достъп за получаване на информация и услуги в подкрепа на създаването на Европейска зона на уменията и квалификациите. В началото на 2013 Европас Австрия се срещна с представители на Еврогайдънс, Euraxess, Solvit, EuropeDirect, ENIC/NARIC, EURES и Евродеск, за да намерят начини, за да се помогне на обществеността намери нужната й информация и подходящи мрежи. Затова мрежите издават кратка информационна брошура „Живот и работа в Европа – информационни центрове в Австрия“.

 

През 2014 Европас Австрия продължава да разширява успешното си сътрудничество с другите мрежи. Европас Австрия смята да се концентрира върху планираната интеграция на Европейската квалификация на Уменията, Компетентностите, Квалификациите и Професиите в документите на Европас и да представи предимствата на интеграцията на заинтересованите страни през есента на 2014 година.